ALGEMENE VOORWAARDEN Sloepon (Testforce bv)

KvK : 34322084 BTW : 820296478B02 Artikel 1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het navolgende verstaan:

1.1 Sloepon: De verhuurder, Testforce B.V., handelend onder de naam Sloepon.

1.2 Huurder: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Sloepon een aanbieding heeft gedaan of met wie een Sloepon overeenkomst is aangegaan.

1.3 Partijen: Sloepon en de Huurder gezamenlijk.

1.4 Passagiers: Huurder en de passagiers die met of namens de Huurder meevaren.

1.5 Diensten: het door Sloepon verhuren van een Bemand Vaartuig en/of Onbemand vaartuig.

1.6 Vaartuig: het vaartuig waarmee Sloepon haar diensten aanbiedt aan de Huurder.

1.7 Onbemand Vaartuig: een Vaartuig zonder een door Sloepon verstrekte schipper die gedurende de huurperiode zorg draagt voor het besturen van het Vaartuig.

1.8 Bemand Vaartuig: een Vaartuig met een door Sloepon verstrekte schipper die gedurende de huurperiode zorg draagt voor het besturen van het Vaartuig.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Sloepon aan of met de Huurder.

2.2 Eenieder die gebruik maakt van de Diensten van Sloepon en/of een Vaartuig van Sloepon betreedt wordt geacht kennis van deze Algemene Voorwaarden te hebben genomen. De Huurder staat er voor in, dat ieder van de Passagiers voorafgaand aan het betreden van een Vaartuig kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk indien Sloepon daar vooraf schriftelijk en expliciet toestemming voor verleent.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Huurder is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze vooraf door Sloepon schriftelijk en expliciet zijn aanvaard.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

2.6 Sloepon houdt zich het recht voor de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen te wijzigen al naar gelang de omstandigheden dit redelijkerwijs verlangen. De Huurder aanvaardt nu voor alsdan dat de Algemene Voorwaarden die op grond van deze bepaling zullen worden gewijzigd, voor de Huurder bindend zijn ten aanzien van de tussen Partijen gesloten overeenkomsten, nadat de Huurder deugdelijk van deze wijziging door Sloepon op de hoogte is gesteld.

2.7 Eventuele wijzigingen in en/of aanvullende afspraken op de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn pas bindend, indien deze schriftelijk en expliciet door Sloepon zijn bevestigd.

Artikel 3. Gedragsregels

Bij het aangaan van een overeenkomst tussen Partijen zal de Huurder zich houden aan en garandeert de Huurder dat de Passagiers zich houden aan de navolgende gedragsregels (die tevens door Sloepon worden verstrekt voorafgaand aan of bij aanvang van de verhuur van het V aartuig):

(i) Alle gebruik van het Vaartuig is volledig voor eigen risico en rekening;
(ii) Bij het gebruik van een Vaartuig is slechts toegestaan binnen het Amsterdamse binnenwater, bestaande uit de grachten en de Amstel, zoals tevens aangeduid op de door Sloepon te verstrekken kaart voorafgaand aan het gebruik van het Vaartuig (het “Gebied”). Buiten het Gebied varen is niet toegestaan.
(iii) Huurder zal alle wet- en regelgeving met betrekking tot het bevaren van het Gebied strikt naleven, waaronder begrepen het naleven van maximumsnelheden, vaarrichting en overige geboden en verboden;
(iv) Huurder verklaart en garandeert dat het maximum aantal passagiers op het Vaartuig op geen enkel moment gedurende de huur van zodanig Vaartuig overschreden zal worden;
(v) De Huurder verklaart dat geen van de Passagiers jonger is dan achttien jaar of dat de Passagiers die wel jonger zijn dan achttien (18) jaar geen alcohol en/of drugs zullen consumeren aan boord van het Vaartuig;
(vi) Bij het gebruik van een Onbemand Vaartuig is het niet toegestaan het Vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs;
(vii) Het is slechts toegestaan om te zitten in het Vaartuig tijdens het varen, andere houdingen zijn niet toegestaan;
(viii) Bij het gebruik van een Vaartuig is het niet toegestaan om dit Vaartuig zonder toezicht achter te laten;
(ix) Het is niet toegestaan afval over boord te gooien. Passagiers zullen het Vaartuig na afloop van de huurperiode leeg en schoon opleveren;
(x) Het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan aan boord van het Vaartuig of op de steiger van Sloepon;
(xi) Het gebruik van materialen die het interieur van een Vaartuig kunnen beschadigen is niet toegestaan;
(xii) Het dragen van schoeisel met hakken is niet toegestaan;
(xiii) Alle kinderen jonger dan acht (8) jaar en alle kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn verplicht om een reddingsvest te dragen aan boord van het Vaartuig en op de kade;
(xiv) De Huurder en de Passagiers dienen te allen tijde rekening te houden met andere vaarders en omwonenden van het Gebied. Het veroorzaken van enige vorm van (geluids)overlast is niet toegestaan;
(xv) (Huis)dieren zijn in/op de door Sloepon gebruikte zaken, waaronder steigers en Vaartuigen niet toegestaan;
(xvi) Meenemen en nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan, behoudens voorafgaande toestemming van Sloepon;
(xvii) Het is de Huurder niet toegestaan het Vaartuig (onder) te verhuren;
(xviii) De Huurder en de Passagiers zijn te allen tijden gehouden alle aanwijzingen van Sloepon en haar medewerkers (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de schipper) stipt en zonder uitstel op te volgen.

Artikel 4. Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door Sloepon gemaakte offertes en aanbiedingen gelden voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Sloepon is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen voornoemde termijn schriftelijk wordt bevestigd door de Huurder.

4.2 Indien Sloepon de Huurder offertes dan wel aanbiedingen heeft gedaan voor meerdere Vaartuigen, geldt – in afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde – een termijn van 10 dagen, tenzij anders aangegeven. Sloepon is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen voornoemde termijn schriftelijke wordt bevestigd door de Huurder.

4.3 Sloepon kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan of moet kunnen begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4 De Huurder (of in geval van een rechtspersoon, een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechtspersoon) zal uiterlijk bij aanvang van de huur een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Sloepon ter beschikking stellen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Sloepon spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in de overeengekomen Diensten uit te voeren.

5.2 Sloepon behoudt zich het recht voor bepaalde (onderdelen van de) Diensten te laten verrichten door derden.

5.3 Passagiers verklaren het vaartuig op eigen risico te betreden en aan Sloepon een vrijwaring te verstrekken.

5.4 Sloepon heeft te allen tijde het recht om een ander Vaartuig in te zetten dan weergegeven op foto’s en/of overeengekomen, mits zodanig Vaartuig eveneens geschikt is voor het aantal personen van de groep waarvoor tijdig een reservering is gemaakt door de Huurder. Huurder heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding.

5.5 Indien de Huurder niet op de overeengekomen tijd aanwezig is op de overeengekomen plaats, zal de vaartijd worden ingekort. Indien Huurder niet binnen 30 minuten na de overeengekomen tijd alsnog aanwezig is, heeft Sloepon het recht om de overeenkomst te ontbinden. In voorkomend geval is Huurder een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de overeengekomen huursom.

5.6 Het is verantwoordelijkheid van de Huurder om Sloepon te voorzien van juiste en volledige informatie die noodzakelijk is of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de Huurder de benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Sloepon heeft verstrekt, komt voor rekening van de Huurder.

5.7 Het is de Huurder niet toegestaan om enig recht van intellectuele eigendom van Sloepon, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de website van Sloepon, de naam en het logo van Sloepon, te gebruiken, bewerken of verwijderen.

5.8 Het is de Huurder niet toegestaan om enige vertrouwelijke informatie met betrekking tot (de organisatie van) Sloepon, haar Vaartuigen en/of anderszins vertrouwelijke informatie op enigerlei wijze te gebruiken.

Artikel 6. Prijs en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijsopgaven van Sloepon en alle bedragen die Sloepon in rekening brengt aan de Huurder zijn inclusief BTW en in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door Partijen overeen is gekomen.

6.2 De betaling van de Huurder aan Sloepon dient te geschieden conform de op de factuur en/of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden.

6.3 De Huurder is van rechtswege in verzuim indien de betalingstermijn is verstreken. Vanaf zodanig moment is Sloepon gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen die op dat moment geldt vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Voorts is Sloepon alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de Huurder gehouden al Sloepon ’s kosten, zowel in- als buiten rechte, aan Sloepon te vergoeden.

6.4 Sloepon behoudt zich te allen tijde het recht voor om vooruitbetaling te verlangen van de Huurder.

6.5 Bij girale betalingen geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Sloepon, bij contante betaling geldt alleen de door Sloepon uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.

6.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Huurder zijn de vorderingen van Sloepon op de Huurder direct opeisbaar.

6.7 In het geval de Huurder een rechtspersoon is, zal de Huurder nimmer gerechtigd zijn tot verrekening van het door hem aan Sloepon verschuldigde.

6.8 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle Huurders hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 7. Annulering van de overeenkomst

7.1 De Huurder kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot vier weken voor aanvang van de huurperiode. De Huurder dient Sloepon hiervan tijdig schriftelijk of via elektronische weg op dehoogte te stellen.

7.2 Indien de Huurder niet verschijnt op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip, geldt dit niet als een (geldige) annulering.

7.3 Indien de overeenkomst wordt geannuleerd binnen de termijn van vier weken is de Huurder Sloepon een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van: 25% van de overeengekomen huurprijs in geval van annulering tussen vier en twee weken vóór aanvang van de huurperiode; 50% van de overeengekomen huurprijs in geval van annulering tussen twee weken en één week vóór aanvang van de huurperiode;100% van de overeengekomen huurprijs in geval van annulering zeven dagen of minder vóór aanvang van de huurperiode, vermeerderd met een vergoeding van eventuele andere reeds door Sloepon gemaakte kosten.

7.4 Na de definitieve opdracht bevestiging, zal de Huurder bij het annuleren in ieder geval verplicht zijn € 25,- administratiekosten te betalen aan Sloepon.

7.5 Tijdens grote (vaar)evenementen kan Sloepon van de annuleringsvoorwaarden in deze bepalingen afwijken. In dat geval staan de aangepaste annuleringsvoorwaarden duidelijk vermeld in de overeenkomst tussen Sloepon en de Huurder.

7.6 Annuleren van de catering en overige diensten kan tot 48 uur vóór de aanvang van de huurperiode kosteloos geschieden. Indien de Huurder annuleert binnen deze 48 uur vóór aanvang van de huurperiode, is de Huurder 100% van de overeengekomen prijs van deze catering of overige diensten verschuldigd aan Sloepon.

Artikel 8. Ontbinding en opschorting

8.1 Onverminderd de rechten van Sloepon op grond van de wet, geldt dat indien de Huurder één van zijn verplichtingen jegens Sloepon niet nakomt, Sloepon het recht heeft de (verdere) uitvoering van de met de Huurder gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel op de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het staat Sloepon in dit kader vrij om een overeenkomst gedurende de uitvoering daarvan te ontbinden in geval van niet nakoming door de Passagiers van de op hen rustende verplichtingen uit hoofde van de in artikel 3 bedoelde gedragsregels.

8.2 Ingeval de Huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de Huurder geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Sloepon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

8.3 Door de Huurder kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Sloepon na deugdelijke aangetekende schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de Huurder in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Sloepon is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.

9.2 Onder de in artikel 9.1 bedoelde situaties worden in ieder geval begrepen: stormschade, natuurrampen, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, ijsgang, hoogwater, vroeg invallende duisternis, technische calamiteiten, oproer, transportbelemmeringen, pandemie, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Sloepon gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

9.3 In aanvulling op het in artikel 9.2 bepaalde, worden onder de in artikel 9.1 bedoelde situaties worden tevens begrepen:
(i) Dichte mist met een zicht van minder dan 200 meter;
(ii) Aanhoudende onweersbuien; en
(iii) Windkracht 5 of hoger in geval van verhuur van een Onbemand Vaartuig of windkracht 6 of hoger in geval van verhuur van een Bemand Vaartuig.

9.4 Sloepon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sloepon zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.5 In het geval van overmacht kan de Huurder geen schadevergoeding, restitutie of compensatie van Sloepon eisen.

Artikel 10. Catering

10.1 Indien de Huurder een Vaartuig wenst te huren inclusief catering, dan wordt die catering uitsluitend verzorgd door derden ingeschakeld door Sloepon.

10.2 De kosten van de catering zullen – op verzoek van Huurder – door Sloepon opgenomen worden in de offerte en/of aanbieding.

10.3 Sloepon koopt catering in bij derde partijen. Sloepon is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van of verband houdend met catering uitgevoerd door derden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de Huurder

11.1 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het Vaartuig, gedurende de tijd dat hij het Vaartuig onder zich heeft.

11.2 De Huurder is aansprakelijk voor schade aan zaken van Sloepon of zaken van derden, indien deze voortvloeien uit en/of verband houden met niet nakoming, onrechtmatige daad, roekeloos handelen, handelen in strijd met de in artikel 3 bedoelde gedragsregels en/of nalaten van Passagiers.

11.3 De Huurder verplicht zich ontstane schade door welke oorzaak dan ook tijdens of direct na het ontstaan hiervan bij de dienstdoende schipper, de conciërge op de vertrekplaats van het Vaartuig, dan wel Sloepon te melden. Van het tijdstip, de aard en de oorzaak van de door Huurder gemelde schade wordt door de schipper een verklaring opgemaakt. Deze schadeverklaring wordt voor het verlaten van de boot door de Huurder ondertekend. Het opmaken van deze schadeverklaring door de dienstdoende schipper is uitsluitend bedoeld als verslaglegging van de (omvang van de) schade.

11.4 In het geval van een Bemand Vaartuig is de schipper te allen tijde bevoegd bagage van de Passagiers naar eigen inzicht te weigeren.

11.5 Huurder verklaart en garandeert dat ieder van de Passagiers bekend is dat het Vaartuig op eigen risico wordt betreden, bekend is met de risico’s van het betreden van en varen met een Vaartuig en vrijwaart Sloepon voor alle aanspraken van derden die verband houden met schade die is opgelopen aan boord van het Vaartuig, zulks met uitzondering van schade die is ontstaan door handelen of nalaten van Sloepon en/of van een schipper op een Bemand

Vaartuig.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van Sloepon

12.1 Sloepon is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met letsel dan wel het overlijden van Passagiers en/of schade aan en/of verlies van eigendommen van de Passagiers, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een Vaartuig van Sloepon, behoudens schade ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld van Sloepon of één van haar medewerkers.

12.2 Sloepon is nimmer aansprakelijk voor schade van Passagiers, ontstaan door vertraging door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na de vaartocht is opgetreden, behoudens schade ontstaan door aantoonbare opzet of grove schuld van Sloepon of één van haar medewerkers.

12.3 Indien en voor zover Sloepon aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

12.4 Voor zover Sloepon aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, zal Sloepon in geen geval aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de door Sloepon op grond van de overeenkomst aan de Huurder gefactureerde bedrag exclusief BTW. 12.5 De rechtsvordering van de Huurder tot vergoeding uit hoofde van de door haar geleden schade vervalt indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.3 Indien de Huurder een in Nederland woonachtige natuurlijk persoon is, zullen – in afwijking van het in artikel 13.2 bepaalde – geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Huurder.